ΘΕΜΑ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΕΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΠ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αρθρ.11 του Νόμου 4643/19, τροποποιήθηκε το τιμολόγιο Προσωπικού που παρέχεται στους συναδέλφους του Ομίλου, μισθωτούς και συνταξιούχους, το οποίο προβλέπει έκπτωση 30% επί του οικιακού τιμολογίου Γ1 ή Γ1Ν. Συγκεκριμένα, η έκπτωση εφαρμόζεται στη χρέωση Προμήθειας που αφορά στον Προμηθευτή ΔΕΗ, ενώ οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ κτλ) υπολογίζονται κανονικά όπως στους υπόλοιπους οικιακούς πελάτες.


Προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο μηχανογραφικό σύστημα για την εφαρμογή του νέου τιμολογίου ΓΠ, έγινε αναστολή της έκδοσης λογαριασμών από 1.1.2020 και μετά.
Πλέον, από 31.3.2020 εκδίδονται κανονικά οι λογαριασμοί ρεύματος για όποιες περιπτώσεις η ΔΕΗ έχει λάβει από τον ΔΕΔΔΗΕ πιστοποιημένη εκκαθαριστική ένδειξη μετά την 1.1.2020. Σταδιακά θα εκδοθούν οι λογαριασμοί για όλους τους δικαιούχους ΓΠ και εφεξής θα εκδίδονται κάθε δίμηνο ( Έναντι και Εκκαθαριστικοί).

Η τιμολόγηση στους λογαριασμούς έχει γίνει αναλογικά για το διάστημα εφαρμογής κάθε τιμοκαταλόγου. Συγκεκριμένα, οι παλιές τιμές εφαρμόστηκαν έως 31.12.2019 και οι νέες τιμές από 1.1.2020 με αναλογική μέθοδο επιμερισμού κατανάλωσης επί της τελευταίας καταμέτρησης μετά την 01.01.20. Δεδομένων των ανωτέρω, πιθανόν οι πρώτοι εκδοθέντες λογαριασμοί να μην είναι απόλυτα κατανοητοί, καθώς δεν εμφανίζονται επακριβώς οι τιμές των ισχυόντων τιμοκαταλόγων για οικιακούς πελάτες. Ως εκ τούτου επισυνάπτονται κάποια παραδείγματα στην προσπάθεια να γίνει κατανοητή η «λογική» του τρόπου τιμολόγησης και η τυχόν επεξήγηση σε πελάτες ΓΠ.

Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση των λογαριασμών, διαπιστώθηκαν μεμονωμένες περιπτώσεις με πρόβλημα κατά την τιμολόγηση. Αυτό οφείλεται σε συστημικό λάθος και οι υπόψη περιπτώσεις επανεξετάζονται αναλυτικά προκειμένου να εκδοθούν και αποσταλούν νέοι λογαριασμοί.
Για διευκόλυνση των συναδέλφων σημειώνεται ότi οι ορθοί λογαριασμοί φέρουν τα εξής στοιχεία συνολικά:
1. Ο λογαριασμός να έχει ημερομηνία έκδοσης 31/3/2020
2. Το είδος λογαριασμού να γράφει 'ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ'
3. Η περίοδος του λογαριασμού να είναι από **/**/2019 και μετά
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα γίνει εκ νέου η έκδοση και αποστολή των λογαριασμών, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τους συναδέλφους.

Πρόσθετα, σημειώνεται ότι:
• Η έκπτωση συνέπειας συνεχίζεται για όσους πληρώνουν εμπρόθεσμα τον λογαριασμό τους.
• Εάν κάποιος μισθωτός/δικαιούχος ΓΠ ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) γίνεται αυτόματα μετάπτωση σε αυτό και παύει να ισχύει το τιμολόγιο προσωπικού για το χρονικό διάστημα χορήγησης του ΚΟΤ. Επίσης σε περίπτωση απένταξης από το ΚΟΤ, θα μεταπίπτει αυτόματα στο αντίστοιχο τιμολόγιο ΓΠ. Και στις δύο περιπτώσεις θα ισχύει η αναλογικότητα καταναλώσεων σύμφωνα με τις ημερομηνίες ένταξης/ απένταξης ΚΟΤ.
• Ολοκληρώνοντας αναφέρουμε ότι με τη σύμφωνη γνώμη της ιεραρχίας σχετικά με τη δυνατότητα διακανονισμού ενεργών πελατών μας με τιμολόγιο Προσωπικού, λόγω της καθυστερημένης έκδοσης εκκαθαριστικών λογαριασμών ο υφιστάμενος κανονισμός διακανονισμών τροποποιείται ως εξής:
• Η πρώτη χρονική κλίμακα καταργείται. Συνεπώς ποσό έως 500€ θα διακανονίζεται σε μέγιστο αριθμό δόσεων 8.
• Ο διακανονισμός θα καταχωρείται ΑΤΟΚΟΣ.
Η τροποποίηση ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τα τιμολόγια Προσωπικού .

Οι συνάδελφοι για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με λογαριασμό τους ή εφόσον επιθυμούν να προβούν σε ρύθμιση του λογαριασμού τους με ευνοϊκούς όρους, λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Καταστημάτων εξαιτίας του COVID 19, μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 11770 (Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 – 21:00).