ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΗ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών υποβολής αρχίζει στις 10 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη αι ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.