ΘΕΜΑ: H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Με αφορμή τις ενστάσεις που σας ζητήσαμε να συμπληρώσετε και να μας στείλετε στα Γραφεία του Συνδέσμου μας, έχουμε να σας αναφέρουμε τα εξής, σχετικά με τη σημασία που έχει η υποβολή ενστάσεων.Οι συνέπειες από την άσκηση αιτήσεων, ενστάσεων κ.λ.π. είναι αφενός μεν, δικονομικές, ήτοι: α) διακόπτεται η προθεσμία για την άσκηση ενδίκου βοηθήματος, υπό προϋποθέσεις δε και ανάλογα με την φύση του αιτήματος, διακόπτεται και η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος, ενώ β) συνάγεται και τεκμήριο πλήρους γνώσεως της πράξεως της διοίκησης από την ημερομηνία άσκησής τους, αφετέρου δε, ουσιαστικές, ήτοι: α) υποχρεώνουν την διοίκηση να προβεί σε αιτιολογημένη απάντηση, με βάση την οποία θα εκτιμήσει ο διοικούμενος την περαιτέρω πορεία του χειρισμού της υποθέσεώς του, άλλως, σε περίπτωση μη απαντήσεως, ελέγχεται από τα δικαστήρια αν αυτή η συμπεριφορά της διοίκησης επέφερε δυσμενείς συνέπειες σε βάρος του διοικούμενου και επομένως δύναται να οδηγήσει σε αποζημιωτική ευθύνη, β) εκπληρώνεται το δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως, δεδομένου ότι ο διοικούμενος εκθέτει τις απόψεις του για κάθε ζήτημα νομικό ή ουσίας σε σχέση με την υπόθεσή του και γ) εφόσον η διοίκηση προβεί σε απάντηση, δημιουργείται, υπό προϋποθέσεις, «εκτελεστότητα» της πράξης αυτής, επομένως επιπλέον δυνατότητα για προσβολή με αίτηση ακυρώσεως, πέραν προφανώς της ενδεχόμενης δυνατότητας προσφυγής στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

Σ.Α.Σ  Ε.Η.Ε