ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΗ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΝΟΙΞΗ