ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/11/2018

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων» (άρθρο 38 παρ. 2 ν. 3863/2010 ως ισχύει μετά την παρ. 10 άρθρου 44 ν. 3986/2011).

 Η συγκεκριμένη κλιμακωτή εισφορά, αναγραφόμενη στα τρέχοντα εκκαθαριστικά κύριας σύνταξης ως «Ειδική Εισφορά», έχει κριθεί από την Ολομέλεια του Σ.τ.Ε., με τις πρόσφατες με αριθμούς 2287-2290/2015 αποφάσεις του, ως συνταγματική.

 Αντίθετη απόφαση, ελήφθη από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αριθμός 244/2017), η οποία όμως, αφορά μόνο το στενό δημόσιο τομέα και δεν έχει άμεση εφαρμογή στους λοιπούς συνταξιούχους (δηλαδή και στους συνταξιούχους της ΔΕΗ).

Σε κάθε περίπτωση όμως, στην παρούσα φάση, σύμφωνα με το Νομικό μας Σύμβουλο, καμία αίτηση/ένσταση ή πολύ περισσότερο αγωγή, λόγω της πάγιας νομολογίας, δεν θα έχει αποτέλεσμα για τους λοιπούς συνταξιούχους (πλην του δημοσίου).

Για τα συγκεκριμένο θέμα θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα όταν προκύψουν νέα στοιχεία.                                                                       

                                                     Σ.Α.Σ  Ε.Η.Ε