images/saseheskitsa/tmimasintaksiodotikwn.jpg

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)

Σύμφωνα με τις ισχύουσες Νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν  προκύψει στο ΕΤΕΑ οι παρακάτω αλλαγές:

Μέσα στο 2014, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, τέθηκαν σε εφαρμογή οι αλλαγές στο σύστημα ασφάλισης των ασφαλισμένων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Με βάση λοιπόν τις διατάξεις που ισχύουν από τις 7-1-2014, από την 1η Δεκεμβρίου 2013 το ποσό της εισφοράς στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου. Οι ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο εξορθολογισμού του συστήματος επικουρικής ασφάλισης, με την ενοποίηση όλων των φορέων επικουρικής ασφάλισης μισθωτών στο ΕΤΕΑ και την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους του, κρίνονται δε αναγκαίες για λόγους ίσης μεταχείρισης και απλούστευσης των διαδικασιών ασφάλισης του συνόλου των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ. Αντιστοίχως, η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ:

α) για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ορίζεται σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά 0,75% και β) για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο.

Για τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του μισθωτού. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό των εισφορών νοούνται οι πάσης φύσεως αποδοχές, εξαιρουμένων των έκτακτων παροχών, λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας του μισθωτού και των μελών της οικογένειάς του.

Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι έχει τεθεί πλαφόν στην καταβολή των εισφορών. Ετσι, με βάση την ασφαλιστική νομοθεσία, ο υπολογισμός της εισφοράς για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος, θανάτου στους φορείς που ασφαλίζουν μισθωτούς υπολογίζεται επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, οι οποίες κατά μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους ασφαλιζόμενους από 1.1.1993 μισθωτούς ισχύει από 1.1.2013 και για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 μισθωτούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων του NAT και της Τράπεζας της Ελλάδος. Ωστόσο, όπου από γενική ή καταστατική διάταξη προβλέπεται μεγαλύτερο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, αυτό σύμφωνα με τη νομοθεσία διατηρείται.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη και οι ασφαλιστέες αποδοχές των μέχρι 31.12.1992 (παλαιών) ασφαλισμένων μισθωτών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) με τις ήδη ισχύουσες για τους από 1.1.1993 (νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς. Πλέον οι μισθωτοί που ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑ θα διέπονται από τα εξής:

          Από 1.12.2013 οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΕΑ για όλους τους μισθωτούς ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως αν υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993, υπολογίζονται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη (συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου) επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου, οι οποίες κατά μήνα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων που ορίζονται σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική.

           Το ανώτατο αυτό όριο των κατά μήνα ασφαλιστέων αποδοχών έχει διαμορφωθεί για το έτος 2013 ως εξής: 693,35 Χ 8 = 5.546,8 ευρώ και ισχύει ήδη από 1.1.2013 για όλους τους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους μισθωτούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

         Τα ως άνω οριζόμενα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών (3% ασφαλισμένου + 3% εργοδότη) ισχύουν ήδη για τους νεοπροσλαμβανόμενους μισθωτούς που ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑ, για όλους τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους μισθωτούς φορέων επικουρικής ασφάλισης, καθώς επίσης για την πλειονότητα των ασφαλισμένων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, όπως π.χ. του τέως ΕΤΕΑΜ.

 Εξαίρεση από την πλήρη εναρμόνιση των ασφαλιστέων αποδοχών των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ προβλέπεται για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

Πηγή Εφ. Συντακτών

Έκτακτο Ενημερωτικό Δελτίο

            Σύμφωνα με πληροφορίες κατατέθηκε τροπολογία από τον Υπουργό Εργασίας που ζητάει την κατάργηση το άρθρο 34 του Ν.2773/99 με βάσει το οποίο υποχρεώνει την ΔΕΗ να αναλαμβάνει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού της σε περίπτωση αδυναμίας του Δημοσίου , προκειμένου να διευκολυνθεί το ξεπούλημα του ΑΔΜΙΕ.

           Πιστεύουμε ότι άμεσα πρέπει η ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ οι Σύλλογοι μέλη της και η ΠΟΣ – ΔΕΗ να ενημερώσουν όλους τους Ασφαλισμένους και να πάρουνε αποφάσεις για να αποκρούσουνε αυτή την εγκληματική ενέργεια σε βάρος των Ασφαλισμένων Εργαζομένων και Συνταξιούχων της ΔΕΗ.

Ανακοίνωση καταγγελία προς το ΕΤΕΑ

Εκφράζουμε την αντίθεση μας και καταγγέλλουμε τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ που έκανε την επιλογή  να καταργήσει το Υποκατάστημα στη Μυλλέρου και να μεταφέρει τους υπαλλήλους (αποσπασμένους ΔΕΗ και μη) καταρχήν στην οδό Πειραιώς και στη συνέχεια άγνωστο που.
 
            Ενώ  δηλαδή είχε αρχίσει με μεγάλη βέβαια καθυστέρηση να μπαίνει μια σειρά στην έκδοση των Επικουρικών Συντάξεων, χωρίς καμία ειδοποίηση έκλεισαν το Υποκατάστημα στη Μυλλέρου.
 
            Έτσι η ταλαιπωρία των Συναδέλφων Συνταξιούχων θα συνεχιστεί, ενώ ο κίνδυνος να χαθούν τα αρχεία είναι μεγάλος, αφού οι φάκελοι θα μετακινούνται από Μυλλέρου στη Πειραιώς και τανάπαλι.
 
            Καλούμε τη διοίκηση του ΕΤΕΑ να λάβει σοβαρά υπόψη της την ευθύνη που θα έχει απʼ την κορύφωση της αγανάκτησης των Συναδέλφων Συνταξιούχων, που περιμένουν την Επικουρική τους Σύνταξη.
 
Επισημαίνουμε τέλος προς τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και την ΠΟΣ-ΔΕΗ ότι δεν πρέπει να  αφήσουν τέτοιες διαλυτικές ενέργειες να υλοποιηθούν.

Αλλαγές στο σύστημα υπολογισμού συντάξεων από το 2008

Από την 1η Ιανουαρίου 2008, με βάση το νόμο 3029 του 2002 («νόμος Ρέππα») αλλάζει σταδιακά ο τρόπος υπολογισμού και το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων του Δημοσίου και των Ειδικών Ταμείων.

ΕΟΠΥΥ Οδηγίες για Περιφερειακές Διευθύνσεις

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ με Αρ. Πρωτ. 3522/17.1.13 :

‘’Από 01Φεβρουαρίου 2013 οι ασφαλισμένοι των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ ως προς τις παροχές σε είδος (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΟΙΚ.ΝΑΥΤΟΥ, ΟΓΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) θα υποβάλλουν τα αιτήματα που αφορούν την περίοδο από 01-01-2013, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ) του τόπου κατοικίας τους.’