ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

   1.       Η συμμετοχή στην εκπαίδευση να έχει εθελοντικό χαρακτήρα.

   2.       Να αποσαφηνίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι και να είναι συνδεδεμένοι με τις υποκειμενικές ανάγκες τους.

   3.       Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι άψογα οργανωμένο σε όλα τα επίπεδα και σε όλη τη διάρκεια.

   4.       Το περιεχόμενο του προγράμματος να έχει σχέση με τις ανάγκες και τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων.

   5.       Εξατομικευμένη προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο μαθαίνει καλύτερα κάθε ένα εκπαιδευόμενος.

   6.       Ενθάρρυνση για σταδιακή ενεργητική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία ή ομαδική χωρίς να διαταράσσεται η συνοχή της ομάδας.

   7.       Διερεύνηση για τυχόν αντιμετωπιζόμενα εμπόδια στη μάθηση καθώς και εύρεσης τρόπων για την υπέρβασή τους.

   8.       Να διαμορφώνεται μαθησιακό κλίμα που να το χαρακτηρίζει ουσιαστική επικοινωνία – συνεργασιακό πνεύμα και αμοιβαίο σεβασμό.