Νόμος 3655 του 2008

Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν.3655/2008, που αφορά τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος πατέρα ανάπηρου τέκνου

Φεβ.02, 2009 σε Νομοθετικές διατάξεις

Γενικό έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Σ40/17/2.2.2009

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 140 του Ν.3655/2008, που σας είχαμε κοινοποιήσει με την υπ’ αριθ. 50/19.6.2008 εγκύκλιο και αφορά τη συνταξιοδότηση των πατέρων ανάπηρων τέκνων, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας επανήλθε με το υπ’ αριθ. Φ80000/οικ.931/75/23.1.2009 έγγραφό του, γνωρίζοντάς μας τα ακόλουθα:


1. Η δυνατότητα λήψης σύνταξης σε έναν από τους δύο γονείς ανάπηρου παιδιού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες ασφάλισης και ανεξάρτητα από την ηλικία του, επιτεύχθηκε μέσω της επέκτασης και στον πατέρα ασφαλισμένο τού δικαιώματος που παρασχέθηκε αρχικά με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.3232/2004 στη μητέρα ασφαλισμένη. Το δικαίωμα ασκείται από τον έναν μόνο γονέα, εφόσον πληρούνται στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο και είναι κοινές τόσο για τον πατέρα όσο και για τη μητέρα ασφαλισμένη, με μόνη διαφοροποίηση, στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος εκ μέρους του πατέρα, την υποβολή εκ μέρους της μητέρας ασφαλισμένης υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν πρόκειται να ασκήσει το ίδιο δικαίωμα.
Με βάση τα ανωτέρω, κατά την εξέταση των αιτήσεων συνταξιοδότησης των πατέρων θα πρέπει να διακριβώνεται:
α) η συμπλήρωση των 7.500 ημερών ασφάλισης,
β) η ύπαρξη ανάπηρου παιδιού με ποσοστό 67% και άνω και
γ) η ύπαρξη ενεργού ασφάλισης εκ μέρους της μητέρας ασφαλισμένης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει, καθώς και η υποβολή εκ μέρους της υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν θα ασκήσει στο μέλλον το ίδιο δικαίωμα.
Σημειώνουμε στο σημείο αυτό, ότι ο ενεργός ασφαλιστικός δεσμός της μητέρας με το ίδρυμα μπορεί να καμφθεί, στην περίπτωση που η μητέρα, κατά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί μη άσκησης του δικαιώματός της για συνταξιοδότηση με τις ίδιες ως άνω διατάξεις, βρίσκεται σε αποδεδειγμένη ανεργία, δηλαδή επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, ή σε ασθένεια, οπότε επιδοτείται από το ίδρυμα.
2. Επίσης, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 4 του Ν.3232/2004, όπως ισχύουν μετά από την αντικατάσταση και συμπλήρωσή τους με το άρθρο 61, παρ. 6 του Ν.3518/2006 και το άρθρο 140 του Ν.3655/2008, καταλαμβάνουν τους εργαζόμενους γονείς, ασφαλισμένους σε Φορείς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης της χώρας μας.
Είναι ευνόητο ότι οι διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών 1408/1971 και 574/1972, καθώς και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης περί θεμελίωσης δικαιώματος για σύνταξη και υπολογισμό του ποσού, εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις του εν λόγω άρθρου της νομοθεσίας μας.
3. Το παρόν έγγραφο αποτελεί απάντηση στο υπ’ αριθ. 2041/14.1.2009 έγγραφο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά και στο υπ’ αριθ. 18564/24.10.2008 έγγραφο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Χαλκίδας.
4. Συνεπώς, μετά από τα ανωτέρω, αίρουμε την τηλεφωνική οδηγία που σας είχε δοθεί για αναστολή έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων με την εν λόγω διάταξη.