Νόμος 4051 του 2012

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.4051/2012, σχετικά με την από 1.1.2012 περικοπή των συντάξεων

Μάι.09, 2012 σε Νομοθετικές διατάξεις

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 34/24.4.2012

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α’/29.2.2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένουκαι άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012», σύμφωνα με το οποίο θεσπίζονται περικοπές επί του ποσού των μηνιαίων κύριων συντάξεων που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από 1.1.2012 και μετά.


Σύμφωνα και με το έγγραφο Φ.80000/οικ.5776/408/23.3.2012 της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.4051/2012, τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπερβαίνουν τα 1.300,00 ευρώ, μειώνονται κατά 12% από 1.1.2012. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους συνταξιοδοτούνται από 1.1.2012 και μετά.
Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη
 το κατά την 1.1.2012 ακαθάριστο ποσό (πριν από την αφαίρεση της κράτησης ασθένειας και του φόρου) της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά από την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρο 38 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει) και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α’), καθώς και των μειώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν.4024/2011.
Το ποσό της κύριας σύνταξης μετά και από την παραπάνω μείωση
 δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300,00 ευρώ.
Σε περίπτωση που στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται
 περισσότερες από μία κύριες συντάξεις: (i) από το Δημόσιο και ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή (ii) από ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή (iii) ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), εφαρμόζεται η περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.4051/2012, σύμφωνα με την οποία στις ανωτέρω περιπτώσεις ως ποσό σύνταξης νοείται το άθροισμα των συντάξεωναυτών. Η μείωση γίνεται από τον φορέα (Δημόσιο ή ασφαλιστικό φορέα) που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης.

Παραδείγματα
i)Συνταξιούχος του ΟΑΕΕ (800,00 €) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (605,00 €). Η μείωση κατά 12% θα υπολογιστεί επί του ποσού του αθροίσματος των δύο κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.300,00 €, δηλαδή επί του ποσού των 105,00 €. Άρα, 105,00 € x 12% = 12,60 € μείωση, η οποία θα υπολογιστεί στη μεγαλύτερη σύνταξη, δηλαδή αυτή του ΟΑΕΕ.
ii)Συνταξιούχος του Δημοσίου (1.200,00 €) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (800,00 €). Η μείωση κατά 12% θα υπολογιστεί επί του ποσού του αθροίσματος των δύο κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.300,00 €, δηλαδή επί του ποσού των 700,00 €. Άρα, 700,00 € x 12% = 84,00 € μείωση, η οποία θα υπολογιστεί στη μεγαλύτερη σύνταξη, δηλαδή αυτή του Δημοσίου.
Όπου ως άνω αναφέρεται το Δημόσιο ως φορέας καταβολής κύριας σύνταξης, ισχύουν τα ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημόσιους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των σιδηροδρομικών δικτύων που διέπονται από το καθεστώς του Ν.Δ.3395/1955.
Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου που υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, το ποσό πέραν των 1.300,00 ευρώ του συνολικού ποσού της σύνταξης μειώνεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το εναπομείναν ποσό σύνταξης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

2. Εξαιρούνταιαπό την εν λόγω μείωση:
α)Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, οι οποίοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απόλυτης αναπηρίας του άρθρου 42 του Ν.1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α’) και του άρθρου 30 του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α’), (Ν.Β. 097, 038, 119).
β)Τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών.
γ)Οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή οι αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, οι συνταξιούχοι που παίρνουν το εξωιδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέλφια και σύζυγοι αναπήρων, καθώς και τα συνταξιούχα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες (Ν.Β. 147, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164).
δ)Οι συνταξιούχοι της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.2227/1994 (ΦΕΚ 129/Α’), οι οποίοι πάσχουν από μεσογειακή αναιμία και λαμβάνουν σύνταξη με τις διατάξεις του Ν.612/1977 (Ν.Β. 135).
ε)Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις, καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στον Ν.612/1977 και στο άρθρο 42 του Ν.1140/1981, όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά από τη συνταξιοδότησή τους (άρθρο 25, παρ. 1 του Ν.4038/2012). Οδηγίες για τη συγκεκριμένη διάταξη θα σας δοθούν με σχετική εγκύκλιό μας.
Τα ποσά των μειώσεων των συντάξεων του άρθρου 6, παρ. 1 του Ν.4051/2012 αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.

3.Οι μειώσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.4051/2012 θα αρχίσουν από τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2012, ενώ οι αναδρομικές μειώσεις που αφορούν τις συντάξεις Ιανουαρίου μέχρι και Μαΐου του 2012 θα παρακρατηθούν σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2012 μέχρι και τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2013.
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) θα σας αποστείλει καταστάσεις με τους συνταξιούχους στους οποίους θα γίνει από 1.6.2012 ή μείωση με αναδρομικότητα από 1.1.2012.
Σας εφιστούμε την προσοχή στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την ανωτέρω μείωση, αλλά δεν έχουν αναγγελθεί στη Μηχανογράφηση με τις σωστές Νομικές Βάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα γίνει η μείωση, τα ποσά της οποίας θα πρέπει να επιστραφούν στους συνταξιούχους χειρόγραφα, αφού γίνει εκ νέου αναγγελία με τη σωστή Νομική Βάση.
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι για τις περιπτώσεις διπλοσυνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ευνόητο είναι ότι μπορούν να υλοποιηθούν τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, στις περιπτώσεις όμως διπλοσυνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλων φορέων, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Δημοσίου, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ κ.λπ., καθώς και διπλοσυνταξιούχων των εντασσόμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων που λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη από άλλον φορέα ή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα σας ενημερώσουμε με νεότερο έγγραφό μας μετά από την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε σχετικό ερώτημά μας.