Νόμος 4093 του 2012

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ τεύχος Α' 222/12.11.2012 ο Νόμος 4093/2012με θέμα "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016." με τον οποίον  επιβάλλονται σκληρά και επώδυνα μέτρα στον Ελληνικό λαό.  
Ειδικότερα,

Αντικαθίσταται από 1.1.2013  ο Κ.Β.Σ με τον  Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) αφού επέρχονται  ορισμένες απλοποιήσεις (κατάργηση θεωρήσεων Βιβλίων κ.λ.π) και καταργήσεις ορισμένων διατάξεων και αποφάσεων  ενώ στην ουσία παραμένουν οι περισσότερες διατάξεις  και αποφάσεις του  παλιού  Κ.Β.Σ που επαναδιατυπώνονται σε 14 νέα άρθρα.

2)Συνιστάται, στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταργούμενης ταυτοχρόνως της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.
3)*Αυξάνεται σε:  
   *330 € ανά χιλιόγραμμο, από 200 € που είναι σήμερα, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στα υγραέρια που χρησιμοποιούνται, ως καύσιμα κινητήρων
*66 € ανά χιλιόλιτρο, από 21 € που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικήςκαύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
Επανακαθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού του Ε.Φ.Κ. των βιομηχανοποιημένων καπνών, κ.λ.π.

4)Μειώνεται σε 6%. από 11%, που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Ειδικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δική τους παραγωγής, οι οποίες πραγματοποιούνται από αγρότες από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος-μέλος ο συντελεστής επιστροφής Φ.Π.Α. μειώνεται σε 3% από 5% που είναι σήμερα.

5)Καταργείται η υποχρέωση κατοχής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού και ορίζεται ότι το εν λόγω επάγγελμα ασκείται ελεύθερα, με τη χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού, κατόπιν υποβολής στις οριζόμενες υπηρεσίες αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος [σήμερα η άδεια χορηγείται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. μετά από εισήγηση έμμισθης τριμελούς επιτροπής].

6) Επιβάλλεται εισφορά από 25% μέχρι 30% επί του τζίρου των φωτοβολταικών σταθμών. 

7) Από 1-1-2013, όλα τα ανωτέρω όρια ηλικίας, καθώς και όλα τα προβλεπόμενα την 31-12-2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησηςτων Φ.Κ.Α. αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, πλην ΝΑΤ,αυξάνονται κατά 2 έτη.

8) Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται, από 1-1-2014, με την συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας(από του 60ου)

9)  Καταργούνται για τους συνταξιούχους τα επιδόματα(Δώρα) Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

10) Αλλάζει  για τους απολυόμενους ο τρόπος υπολογισμού των αποζημιώσεων ενώ παράλληλα μειώνεται ο χρόνος προειδοποίησης για καταγγελία των συμβάσεων.

11) Μειώνονται από 5% μέχρι 20% οι συντάξεις ανάλογα με το ύψος τους.

12) Καθορίζεται νέο σύστημα κατώτατων μισθών και ημερομισθίων στον ιδιωτικό τομέα.
13) Απολύονται εντός του 2012 από το Δημόσιο 2000 υπάλληλοι. 
14)Μειώνεται από 12.11.2012(και όχι από 20.9.2012) ο χρόνος άσκησης της προσφυγής σε 30 ημέρες(από 60 ημέρες) για τις φορολογικές και τελωνειακέςπροσφυγέςμε την Νομοτεχνική Προσθήκη-βελτίωση της υποπαρ. ΙΓ2 διορθώνοντας την Νομοτεχνική Αστοχία που πρώτοι είχαμε επισημάνει του άρθρου πέμπτου Κεφ. Β' παρ.2 του ν.4079/20.9.2012.
κ.λ.π.......