Ανώτατο Όριο (Πλαφόν)

ΘΕΜΑ: «Ανώτατο όριο (πλαφόν) στις αποδοχές των εν ενεργεία υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. –ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. Περικοπή αποδοχών)»

--------------------------

Α)   ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:

1) Με την διάταξη της παρ. 1 άρθρου 2ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» ορίστηκαν τα εξής:

 

«Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή του επιδόματος εορτών και αδείας, καθώς και τα επιδόματα των παραγράφων 7,8 και 9 του άρθρου 12 του Νόμου 3205/2003. Στο ανώτερο όριο δεν υπολογίζεται το επίδομα για υπηρεσία στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις».

Με την άνω επομένως διάταξη, εισήχθη αποκλειστικά για τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών («πλαφόν»), ίσο με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.

Η Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε., νομικά μη ορθά κατά την γνώμη μας (πρβλ. και σχετικές Γνωμοδοτήσεις του ομότιμου Καθηγητή Νομικής κ. Σπηλιωτόπουλου καθώς και του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Α. Ρουπακιώτη), ερμήνευσε και εφήρμοσε την παραπάνω διάταξη - σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (περί ΔΕΚΟ) -  και υπήγαγε σ΄αυτήν, τελικώς, ολόκληρο το προσωπικό της, ήδη από το 2010, ενώ αυτό, θα έπρεπε να εξαιρεθεί, δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, στη ΔΕΗ Α.Ε., το Δημόσιο, αν και είναι πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί διοίκηση και διαχείριση με την «στενή» έννοια των όρων.

2) Ήδη, με τις διατάξεις της περ. 6 της παρ. Γ υποπ. Γ1 του ν. 4093/2012,«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», μειώνονται οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και των Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων. Ειδικότερα, ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 €). Το επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση παραμένει στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000 €) και τα έξοδα παράστασης στο ποσό των τριακοσίων ευρώ  (300 €).

Επομένως, από 1-1-2013, το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α), ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (4.750 €) μηνιαίως. Επισημαίνεται, ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και αμοιβές όλων των υπαγομένων στις διατάξεις του ανωτέρω ορίου, μεταξύ των οποίων και των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, δεν μπορούν πλέον επουδενί να υπερβαίνουν το ως άνω ποσό.

Β)   Σε σχέση με την περίπτωση εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε., των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές μαζί με τις αποδοχές λόγω εκτέλεσης υπερωριών, περικόπτονται κατά το μέρος που ξεπερνούν τα 4.750,00 €, η άποψή μου είναι η εξής:

Με βάση την σύμβαση εργασίας, κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί με τον προσήκοντα, κατά τις διαθέσεις και υποδείξεις του εργοδότη, τρόπο, στον τόπο που έχει συμφωνηθεί και στον χρόνο (νόμιμο ωράριο), που στην επιχείρηση, ανάλογα την μορφή και το αντικείμενό της, ισχύει. Είναι σαφές, ότι απαίτηση του εργοδότη για παροχή εργασίας πέραν του άνω (νόμιμου) ωραρίου δεν είναι νόμιμη, πλην εάν συμφωνήσει ρητώς ο εργαζόμενος και αποδεχθεί την επιπλέον εργασία μέσα στα πλαίσια που προβλέπει η εργατική νομοθεσία και με καταβολή της επιπλέον κατά περίπτωση αμοιβής που προβλέπει ο νόμος. Περαιτέρω, ο εργοδότης ανάλογα και με τις περιστάσεις (έκτακτη ανάγκη, επείγουσα περίπτωση κ.λ.π.), μέσα στα πλαίσια της άσκησης του διευθυντικού του δικαιώματος, η οποία πάντοτε δύναται να ελεγχθεί δικαστικά για πιθανή καταχρηστικότητα, μπορεί να ζητήσει από τον εργαζόμενο εκτέλεση υπερωριών με καταβολή της ανάλογης επιπλέον αμοιβής.

Συνεπώς, είναι νόμιμη η εκτέλεση υπερωριών των εργαζομένων της ΔΕΗ, εφόσον αποδέχονται την πρόταση του εργοδότη τους. Το γεγονός, όμως ότι, ενώ έχουν εργαστεί και προσφέρει αποδεδειγμένα εργασία (η αμοιβή για την οποία, ξεπερνά το, κατά τα προαναφερθέντα, όριο των 4.750 €), οι τελικές (εισπραττόμενες) αποδοχές περιορίζονται στο όριο των 4.750 €, καταλήγει σε πλήρη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας αλλά και του ίδιου του Συντάγματος, αφού είναι ξεκάθαρο ότι καμία εργασία δεν προσφέρεται χωρίς την καταβολή αντίστοιχης αντιπαροχής (μισθός), πέραν της παράνομης σε κάθε περίπτωση άρνησης καταβολής δεδουλευμένων, η οποία φέρεται από την Διοίκηση ως δήθεν «δικαιολογημένη» λόγω τη επιβολής με νόμο ανώτατου ορίου-«πλαφόν».

Μετά την παραπάνω νομική τεκμηρίωση του Νομικού μας Συμβούλου, εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση του εργοδότη και συνεννόηση με τους εργαζόμενους για την κατανομή των υπερωριών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπερβαίνουν τις  καταβαλλόμενες μηνιαίες αποδοχές, σύμφωνα με το ανώτατο όριο, δίνεται η δυνατότητα ένδικης διαμαρτυρίας-διεκδίκησης σε κάθε θιγόμενο. Γι’ αυτό ο Σύνδεσμός μας ζητά από τα μέλη του, που εμπίπτουν στις σχετικές ρυθμίσεις, εάν δεν υπάρχει σχετική συμμόρφωση από τον εργοδότη, να μας ενημερώσουν άμεσα αποστέλλοντας τα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας (που υπάρχουν σχετικές παρακρατήσεις με Κ.Μ. 401) για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

                                                                                                                             Σ.Α.Σ  Ε.Η.Ε