images/saseheskitsa/tmimasintaksiodotikwn.jpg

Δηλώσεις Αναπληρωτή Υπουργού Ασφαλίσεων για το Εφάπαξ.

Ο κος Στρατούλης ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα της βουλευτού Ν. Κοζάνης κας Μακρή προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα συνταξιούχων που εργάζονταν στη ΔΕΗ, οι οποίοι ενώ υπέβαλλαν αιτήσεις καταβολής εφάπαξ βοηθήματος το τελευταίο τρίμηνο του 2013, δεν το έχουν λάβει ακόμα εξ’ αιτίας  της νομοθετικής ασάφειας και προχειρότητας της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας.

ΘΕΜΑ : ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ

elldim

 

 

1. Κάθε ασφαλισμένος που αποχωρεί από την ενεργό δράση λόγω συνταξιοδότησης, μετά από αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή του, λαμβάνει 5.000,00 € έναντι ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος. Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο τμήμα Εσόδων και Απονομής ΕΦΑΠΑΞ ΔΕΗ/ΤΑΥΤΕΚΩ, στη γραμματεία του Τμήματος, από την οποία μπορεί να προμηθευτεί το έντυπο της δήλωσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους που είναι ΑμεΑ, για την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την απαλλαγή φόρου εισοδήματος

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014

Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους που είναι ΑμεΑ, για την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την απαλλαγή φόρου εισοδήματος :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.Δ12Α 1023686 ΕΞ 2014:

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α’ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84 Πληροφορίες : Κ. Παναγοπούλου Τηλέφωνο : 210 3375317, 318 FAX : 210 3375001 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει των διατάξεων του ν.4172/2013.

ΣΧΕΤ: α) Το αριθ. πρωτ. 71/13.01.2014 έγγραφο της ΕΣΑΑ.

β) Το αριθ. πρωτ. 784/13.01.2014 έγγραφο του ΠΣΜεκΝ.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/23.07.2013) απαλλάσσονται από το φόρο, μεταξύ άλλων κατηγοριών εισοδήματος από μισθωτή εργασία:

α) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας τους,

β) Το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες,

γ) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν, βάσει της παρ.1 του άρθρου 72 του ιδίου ως άνω νόμου, για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν.4172/2013, ορίζεται ότι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση.

3. Κατά συνέπεια, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι, κατά την καταβολή συντάξεων σε ανάπηρους πολέμου, σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου στρατιωτικούς γενικά (που έχουν υποστεί βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους), όπως επίσης και κατά την χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος, αλλά και των λοιπών προνοιακών επιδομάτων σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρία που τα δικαιούνται, δεν θα πρέπει να παρακρατείται φόρος

εισοδήματος. Περαιτέρω, από τις οικείες διατάξεις προκύπτει ότι δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος και κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που παρουσιάζουν.

4. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), απαιτείται η προσκόμιση γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη αναπηρίας του ενδιαφερόμενου.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ’ αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά το χρόνο έκδοσής τους.

Εξάλλου, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει απόφαση υγειονομικής επιτροπής Νομαρχίας, ούτε γίνεται δεκτή η αίτησή του για εξέταση από τις επιτροπές του ΚΕ.Π.Α και εφόσον λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επειδή παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, μπορεί, αντί των πιο πάνω αποφάσεων, να προσκομίσει βεβαίωση του εν λόγω ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας με ποσοστό τουλάχιστον 80%, ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

Επιπλέον, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 01.09.2011.

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε’ της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013, θα πρέπει να διαπιστώνεται και βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν και το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων. Σε περίπτωση που εκδίδονται ελλιπείς γνωματεύσεις, δεν θα γίνονται δεκτές για την αναγνώριση της υπόψη απαλλαγής.

Τα πιο πάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στα αρμόδια πρόσωπα για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας των ενδιαφερομένων, με σκοπό την απόδειξη της ιδιότητας αυτών ως ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης απαλλαγής από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος στα καταβαλλόμενα ποσά μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας.

Ακριβές αντίγραφο                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                               ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

                                                                                            Χ. ΘΕΟΧΑΡΗ

Σ.Α.Σ Ε.Η.Ε

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)

Σύμφωνα με τις ισχύουσες Νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν  προκύψει στο ΕΤΕΑ οι παρακάτω αλλαγές:

Μέσα στο 2014, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ, τέθηκαν σε εφαρμογή οι αλλαγές στο σύστημα ασφάλισης των ασφαλισμένων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Με βάση λοιπόν τις διατάξεις που ισχύουν από τις 7-1-2014, από την 1η Δεκεμβρίου 2013 το ποσό της εισφοράς στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου. Οι ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο εξορθολογισμού του συστήματος επικουρικής ασφάλισης, με την ενοποίηση όλων των φορέων επικουρικής ασφάλισης μισθωτών στο ΕΤΕΑ και την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους του, κρίνονται δε αναγκαίες για λόγους ίσης μεταχείρισης και απλούστευσης των διαδικασιών ασφάλισης του συνόλου των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ. Αντιστοίχως, η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ:

α) για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ορίζεται σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά 0,75% και β) για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο.

Για τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του μισθωτού. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό των εισφορών νοούνται οι πάσης φύσεως αποδοχές, εξαιρουμένων των έκτακτων παροχών, λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας του μισθωτού και των μελών της οικογένειάς του.

Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι έχει τεθεί πλαφόν στην καταβολή των εισφορών. Ετσι, με βάση την ασφαλιστική νομοθεσία, ο υπολογισμός της εισφοράς για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος, θανάτου στους φορείς που ασφαλίζουν μισθωτούς υπολογίζεται επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, οι οποίες κατά μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους ασφαλιζόμενους από 1.1.1993 μισθωτούς ισχύει από 1.1.2013 και για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992 μισθωτούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων του NAT και της Τράπεζας της Ελλάδος. Ωστόσο, όπου από γενική ή καταστατική διάταξη προβλέπεται μεγαλύτερο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, αυτό σύμφωνα με τη νομοθεσία διατηρείται.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη και οι ασφαλιστέες αποδοχές των μέχρι 31.12.1992 (παλαιών) ασφαλισμένων μισθωτών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) με τις ήδη ισχύουσες για τους από 1.1.1993 (νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς. Πλέον οι μισθωτοί που ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑ θα διέπονται από τα εξής:

          Από 1.12.2013 οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΕΑ για όλους τους μισθωτούς ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως αν υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993, υπολογίζονται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη (συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου) επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου, οι οποίες κατά μήνα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων που ορίζονται σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική.

           Το ανώτατο αυτό όριο των κατά μήνα ασφαλιστέων αποδοχών έχει διαμορφωθεί για το έτος 2013 ως εξής: 693,35 Χ 8 = 5.546,8 ευρώ και ισχύει ήδη από 1.1.2013 για όλους τους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους μισθωτούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

         Τα ως άνω οριζόμενα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών (3% ασφαλισμένου + 3% εργοδότη) ισχύουν ήδη για τους νεοπροσλαμβανόμενους μισθωτούς που ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑ, για όλους τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους μισθωτούς φορέων επικουρικής ασφάλισης, καθώς επίσης για την πλειονότητα των ασφαλισμένων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, όπως π.χ. του τέως ΕΤΕΑΜ.

 Εξαίρεση από την πλήρη εναρμόνιση των ασφαλιστέων αποδοχών των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ προβλέπεται για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

Πηγή Εφ. Συντακτών

Έκτακτο Ενημερωτικό Δελτίο

            Σύμφωνα με πληροφορίες κατατέθηκε τροπολογία από τον Υπουργό Εργασίας που ζητάει την κατάργηση το άρθρο 34 του Ν.2773/99 με βάσει το οποίο υποχρεώνει την ΔΕΗ να αναλαμβάνει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού της σε περίπτωση αδυναμίας του Δημοσίου , προκειμένου να διευκολυνθεί το ξεπούλημα του ΑΔΜΙΕ.

           Πιστεύουμε ότι άμεσα πρέπει η ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ οι Σύλλογοι μέλη της και η ΠΟΣ – ΔΕΗ να ενημερώσουν όλους τους Ασφαλισμένους και να πάρουνε αποφάσεις για να αποκρούσουνε αυτή την εγκληματική ενέργεια σε βάρος των Ασφαλισμένων Εργαζομένων και Συνταξιούχων της ΔΕΗ.