images/saseheskitsa/tmimanomikwn.jpg

Εισφορά Αλληλεγγύης

Προκειμένου να υπάρχει ορθή και τεκμηριωμένη ενημέρωση των μελών του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ μας σε σχέση με πρόσφατα δημοσιεύματα και «πληροφορίες» για δήθεν έκδοση αποφάσεως με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η εισφορά αλληλεγγύης των άρθρων 29 και 38 ν. 3986/2011, οι Νομικοί Σύμβουλοι μας γνώρισαν τα εξής:

  1. Απόφαση και δη τελεσίδικη, κατά της άνω εισφοράς (κατά τις διακρίσεις της) δεν έχει εκδοθεί από κανένα δικαστήριο, καθόσον είμαι σε θέση να γνωρίζω. Αντίθετα οι αρχικοί μνημονιακοί νόμοι και συγκεκριμένες διατάξεις του 3986/2011, έχουν κριθεί συνταγματικές, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με όλες τις δεσμευτικές συνέπειες που οι αποφάσεις αυτές μπορεί να έχουν σε μελλοντική κρίση των δικαστηρίων για όμοια θέματα.
  2. Η άνω εισφορά αφορά, η μεν του άρθρου 29, το συνολικό ετήσιο εισόδημα (μέχρι και τα εισοδήματα του 2014 που θα δηλωθούν το 2015), η δε του άρθρου 38 τις τακτικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις όλων των μισθοδοτούμενων υπάλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Ν.Π.Ι.Δ.
  3. Όμως: α) Καμία βιασύνη δεν χρειάζεται για κατάθεση αιτήσεων στις αρμόδιες ΔΟΥ, δεδομένου ότι, ναι μεν διακόπτεται η παραγραφή, αλλά πρέπει παράλληλα ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει ατομική προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια με κόστος δυσανάλογο και να επωμιστεί ένα μακροχρόνιο ατομικό δικαστικό αγώνα, με, κατά την άποψή μου, μη αίσια έκβαση, δεδομένης και της δημιουργηθείσης νομολογίας του Σ.τ.Ε. β) Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εφόσον ανώτατο δικαστήριο της χώρας, κρίνει αντισυνταγματικές τις συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 3986/2011, κάτι για το οποίο συστήνουμε να αναμείνετε, υπάρχουν δυνατότητες δικαστικής διεκδίκησης.

Νόμος 4491 του 1966

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τον Ν.4491/66 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1/4.1.66, συνεστήθη ασφάλιση του προσωπικού της ΔΕΗ στον εργοδότη και καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του ασφαλιστικού αυτού συστήματος, το οποίο διαφέρει από τα άλλα «Ειδικά Ταμεία» του Ν.1676/91, γιατί δεν πρόκειται για «ίδιο» νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αλλά για την ίδια την Επιχείρηση, η οποία ως εργοδότης του προσωπικού της ασκεί παράλληλα, μέσω μιας υπηρεσιακής της μονάδας (Δ/νση Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ), καθήκοντα ασφαλιστικού φορέα.

Νόμος 3232 του 2004

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48Α/12-2-2004 δημοσιεύτηκε ο ΝΟΜΟΣ

3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 5 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις που αναφέρονται στα άτομα με αναπηρίες, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση των οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου, σημειώνουμε τα εξής:

Νόμος 3655 του 2008

Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν.3655/2008, που αφορά τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος πατέρα ανάπηρου τέκνου

Φεβ.02, 2009 σε Νομοθετικές διατάξεις

Γενικό έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Σ40/17/2.2.2009

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 140 του Ν.3655/2008, που σας είχαμε κοινοποιήσει με την υπ’ αριθ. 50/19.6.2008 εγκύκλιο και αφορά τη συνταξιοδότηση των πατέρων ανάπηρων τέκνων, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας επανήλθε με το υπ’ αριθ. Φ80000/οικ.931/75/23.1.2009 έγγραφό του, γνωρίζοντάς μας τα ακόλουθα:

Νόμος 4051 του 2012

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.4051/2012, σχετικά με την από 1.1.2012 περικοπή των συντάξεων

Μάι.09, 2012 σε Νομοθετικές διατάξεις

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 34/24.4.2012

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α’/29.2.2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένουκαι άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012», σύμφωνα με το οποίο θεσπίζονται περικοπές επί του ποσού των μηνιαίων κύριων συντάξεων που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από 1.1.2012 και μετά.

Νόμος 4052 του 2012